Általános szerződési feltételek:

G31 CNC Méréstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

(Cg. 01-09-398670, székhely: 1039 Budapest, Boglár utca 1. 5. em. 29.)

Hatályos: 2022. április 19. napjától

1. A szerződés létrejötte, tartalma

1.1. G31 CNC Méréstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság („Társaság”) tevékenysége felöleli CNC méréstechnikai eszközök alkatrészeinek, tartozékainak stb. értékesítését és ilyen eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokat (különösen telepítés, javítás, karbantartás, kapcsolódó oktatás). Harmadik felek a Társaságtól ajánlatot kérhetnek (i) termék beszerzésére, (ii) termék beszerzésére és szolgáltatás nyújtására, (iii) szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. A Társaság ezen megkeresésekre e-mail útján előzetes kalkulációt, majd írásban előzetes ajánlatot (ajánlattételi felhívás) küld. A Társaság ezen értesítésben közölt műszaki adatok, konstrukciók utólagos módosításának a jogát fenntartja.

1.2. A vevő/megrendelő a Társaság ajánlattételi felhívása alapján írásbeli megrendelés útján (e-mail, postai levél, fax) tehet ajánlatot a szerződés (adásvételi, vállalkozási vagy megbízási szerződés) létrehozására. A Társaság a megrendelést 3 munkanapon belül írásban igazolja vissza. A vevő/megrendelő ajánlati kötöttsége a megrendelés Társasághoz történő beérkezését követő 30 naptári nap.

1.3. A szerződés a Társaság által közölt megrendelés-visszaigazolásban rögzített tartalommal jön létre a vevő/megrendelő és a Társaság között. A szerződés létrejöttének a napja az a nap, amelyen a megrendelés-visszaigazolás a vevővel/megrendelővel közöltnek minősül, azaz a megrendelés-visszaigazolást magában foglaló e-mail sikeres kézbesítésének a kézbesítési igazolásban feltüntetett napja, azzal, hogy amennyiben a Társaság nem kap kézbesítési jelentést, úgy a megrendelés-visszaigazolást tartalmazó e-mail elküldésének a napja.

1.4. A szerződés létrejöttével annak részévé válik a Társaság mindenkor hatályos ÁSZF-je.

1.5. A vevő/megrendelő ÁSZF-jének alkalmazása kizárt.

1.6. Amennyiben a felek a jelen ÁSZF-től el kívánnak térni, egyedi rendelkezéseiket, szerződéses feltételeiket írásban, cégszerűen aláírt megállapodásban kell rögzíteniük.

1.7. A szerződést egyoldalúan egyik fél sem módosíthatja. Szerződésmódosítás csak közös megegyezéssel, írásban, cégszerűen aláírt megállapodásban megengedett.

1.8. A szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban, cégszerűen aláírt megállapodással bármikor megszüntethetik a jövőre nézve vagy felbonthatják. A Társaság a közös megegyezés útján való megszüntetéshez akkor járul hozzá, ha a vevő/megrendelő megrendelésének teljesítésével kapcsolatban a szerződés megszüntetéséig felmerült költségeit és kiadásait a vevő/megrendelő a részére megtéríti.

1.9. A szerződést egyoldalú nyilatkozattal bármelyik fél megszüntetheti felmondás vagy elállás útján, kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással. A Társaságot megilleti az egyoldalú megszüntetés joga akkor is, ha a vevővel/megrendelővel szemben végelszámolási-, kényszertörlési, felszámolási- vagy csődeljárás indul; természetes személy vevővel/megrendelővel szemben akkor, ha ezen személy elhalálozik vagy bármilyen oknál fogva olyan állapotba kerül, hogy nyilatkozatot tenni nem tud; valamennyi vevővel/megrendelővel szemben akkor is, ha egyéb körülmény folytán a vevő/megrendelő fizetőképessége romlik. Vevő/megrendelő köteles a Társaságot írásban értesíteni, ha vele szemben az előbb írt eljárások valamelyike megindul vagy ilyen eljárást kezdeményeztek, vagy a fent írt körülmény bekövetkezett. Ennek elmulasztásával kapcsolatban a Társaságot ért minden kárt a vevő/megrendelő köteles viselni.

2. A szerződés teljesítése

2.1. A szállítás helye, határideje és a szállítási feltételek a megrendelés-visszaigazolásban kerülnek rögzítésre.

2.2. Amennyiben a szállítási határidőt a Társaság rajta kívül álló okból nem tudja tartani, köteles ezen körülmény bekövetkeztét követő lehető legrövidebb időn belül a vevőt/megrendelőt írásban (legalább e-mail útján) tájékoztatni. Ilyen esetben a szállítási határidő a Társaság által ezen értesítésében közölt új időpontig meghosszabbodik. Amennyiben a Társaság ezen határidőn belül teljesít, mentesül a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei alól. Amennyiben a Társaság neki felróhatóan nem teljesít ezen határidőben, úgy az új – elmulasztott – határidőtől kezdődően terhelik a késedelmes teljesítéshez fűződő jogkövetkezmények.

2.3. A megrendelt termékekkel kapcsolatos kockázat és kárveszély az átadáskor, szolgáltatás nyújtása esetén a teljesítéssel egyidejűleg száll át a vevőre/megrendelőre.

2.4. A Társaság a tervezett teljesítés napja előtt legalább 3 nappal, e-mailben közli a vevővel/megrendelővel, hogy mely napon, várhatóan mikor (4 órás időintervallum) szállítja le a megrendelt terméket, vagy jelenik meg a szolgáltatás teljesítése céljából. Amennyiben a vevő/megrendelő számára ez az időpont nem alkalmas, köteles 1 munkanapon belül válasz e-mailben értesíteni a Társaságot, és ilyen esetben a felek egymással új időpontot egyeztetnek. Ezen határidő elmulasztása esetén a Társaság e-mailjében írt időpontban a vevő/megrendelő köteles a Társaság részére a teljesítést lehetővé tenni, azaz biztosítani mind a telephelyre való a belépést a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, mind a Társaság szolgáltatásával érintett géphez, eszközhöz való biztonságos hozzáférést, egyúttal a szükséges információkat megadni, és tájékoztatni a Társaságot minden olyan körülményről (pl. biztonsági, járványügyi előírások), amelyek relevánsak a Társaság szolgáltatásának teljesítéséhez. Amennyiben a megrendelés teljesítéséhez hardware eszközök telepítése is szükséges, a Társaság a teljesítést csak akkor tudja megkezdeni, ha a szükséges eszközök rendelkezésre állnak. A vevőnek/megrendelőnek erről tájékoztatnia kell a Társaságot. A vevő/megrendelő ezzel kapcsolatos késedelme kizárja a Társaság késedelmét. Ezen kívül, a vevőnek/megrendelőnek ilyen esetben biztosítania kell azt, hogy a megrendeléssel érintett gépek a Társaság szolgáltatásának (pl. szervizelés, telepítés, mérés) megkezdésekor üzemen kívül a Társaság rendelkezésére álljanak. A vevő/megrendelő köteles a Társaság részére folyamatosan biztosítani a megrendelés szerinti tevékenységhez szükséges technikai feltételeket (különösen: be- és kikapcsolási M-kód, skip bemenet, elektromos dokumentáció, beállításhoz szükséges paraméterek elérhetősége).
2.5. A vevő/megrendelő ezek elmulasztásáért felelősséggel tartozik és a kapcsolódó károk megtérítésére köteles.
Amennyiben a Társaságnak a helyszínen várakoznia kell, a várakozás minden megkezdett órájára 50 EUR díjat fizet a vevő/megrendelő. 4 órát meghaladó várakozás után a Társaság a vevő/megrendelő telephelyét elhagyhatja, és döntése szerint a szerződés tárgyát képező terméket a vevőnél/megrendelőnél hagyja, amely ilyen esetben átvettnek minősül, vagy saját telephelyére a vevő/megrendelő költségére és veszélyére visszaszállítja, ahol legfeljebb 5 naptári napig a vevő/megrendelő költségére és veszélyére őrzi.

2.6. A vevő/megrendelő az átvételkor köteles megvizsgálni a termék mennyiségét, a termék csomagolását, és azt, hogy a terméknek nincs az átvétel során látható minőségi hibája. A vevő/megrendelő teljesítésigazolást azonnal kiadja olyan teljesítés esetén, amelynél a hiba- és hiánymentesség a teljesítéssel egyidejűleg megállapítható. Hiba, hiányosság esetén feljegyzést kell tenni a szállítólevélre. A vevő/megrendelő köteles egyebekben a Társaság teljesítését követő 3 munkanapon belül megvizsgálási kötelezettségének eleget tenni, és ennek körében meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. Amennyiben a teljesítés szerződésszerű, a vevő/megrendelő teljesítésigazolást állít ki. Olyan hibák vagy hiányosságok miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják, a teljesítés átvétele nem tagadható meg. Amennyiben a vevő/megrendelő mennyiségi vagy minőségi hiányt, hibát észlel, köteles észrevételeit írásban, az átvételt követő 3 munkanapon belül közölni a Társasággal.

2.7. A Társaság saját döntése alapján fuvarozó igénybevételére jogosult. Fuvarozó igénybevétele esetén a kárfelelősségre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az irányadó. A Társaság csak akkor köt a szállítás körében bekövetkező károk fedezetére biztosítást, ha ezt a vevő/megrendelő előzetesen, írásban kéri, és a biztosítás költségeit viseli. Fuvarozó igénybevétele esetén a 2.6. pont szerinti értesítéseket a fuvarozó felé is köteles a vevő/megrendelő megtenni.

2.8. A Társaság előszállításra, és amennyiben a termék/szolgáltatás jellege lehetővé teszi, részszállításra is jogosult.

2.9. A szerződés teljesítettnek minősül, ha a megrendelt termék a teljesítés helyén a teljesítés időpontjában a vevő/megrendelő rendelkezésére áll, szolgáltatás esetén pedig akkor, amikor a teljesítési helyen a Társaság a szolgáltatást elvégezte. Ha a Társaság fuvarozót vett igénybe, akkor a kárveszély a terméknek a fuvarozó részére történő átadásával átszáll a vevőre.

3. Árak, fizetési feltételek

3.1. A vevő/megrendelő által fizetendő vételár/díj összegére nézve a Társaság megrendelés-visszaigazolása irányadó.

3.2. A Társaság jogosult a teljesítését előleg vagy a teljes szerződéses díj előre fizetéséhez kötni. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a terméket csak a vételár egyidejű megfizetésének teljesítése esetén adja át a vevőnek, illetve a megrendelt szolgáltatás nyújtását csak szerződéses díj megfizetésével egyidejűleg kezdje meg. Amennyiben a vevőnek/megrendelőnek a Társasággal szemben tartozása áll fenn, a Társaság jogosult az új megrendelés teljesítését a korábbi tartozás kifizetéséhez kötni. Amennyiben a Társaság a jelen pontban írt bármely jogával élni kíván, az ajánlattételi felhívásban és a megrendelés-visszaigazolásban ezt rögzíti.

3.3. Banki átutalással történő fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a szerződéses összeg jóváírásra kerül a Társaság bankszámláján.

3.4. A Társaság a számláját a vevő/megrendelő által aláírt teljesítés igazolás alapján állítja ki, és a vevő/megrendelő által közölt ajánlatkérésben, illetve megrendelésben írt e-mail címre küldi meg. Vevő/megrendelő a számla ily módon történő megküldését elfogadja. A számla kézhezvételének napja az a nap, amelyen a számlát tartalmazó e-mailt a Társaság elküldte (és ennek megfelelően a fizetési határidő is ettől a naptól kezdődik), függetlenül attól, hogy az e-mailt a vevő/megrendelő a számlát tartalmazó e-mailt mikor tölti le vagy olvassa el. A vevő/megrendelő a számla kézhezvételét követő 3 munkanapon belül tehet írásban észrevételt a számlával kapcsolatban, ezen határidő eltelte után a számla befogadottnak minősül. A vevő/megrendelő köteles a Társaság által szabályszerűen kiállított számlát az abban írt 8 naptári napos határidőben, banki átutalással vagy a Társaság bankszámlájára történő befizetéssel kifizetni. Fizetési késedelem esetén a késedelem minden naptári napjára késedelmi kötbér fizetendő, amelynek mértéke a késedelem minden naptári napjára a késedelemmel érintett összeg 1 %-a, de legfeljebb a késedelemmel érintett termék vételárának / a Társaság által nyújtott szolgáltatás díjának a 10 %. Amennyiben a vevő/megrendelő vállalkozásnak minősül, úgy a Társaság a késedelmi kötbér mellett a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül 40 EUR behajtási költségátalányra is igényt tarthat. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Társaság jogosult a terméket a vevő/megrendelő költségére visszavenni.

3.5. Termék megrendelése esetén a Társaság a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Ennek megfelelően a vevő a vételár kifizetéséig kizárólag a Társaság, mint eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a terméket harmadik személynek bármilyen jogcímen átadni, azt tovább értékesíteni, harmadik személy használatába adni vagy megterhelni.

3.6. A vevő/megrendelő semmilyen jogcímen nem érvényesíthet ellenkövetelést a Társaság által kiállított számlával kapcsolatban, és beszámítással sem élhet.

4. Hibás teljesítés, kellékszavatosság

4.1. A Társaság szavatolja, hogy a termék gyártását, behozatalát vagy forgalmazását harmadik személyek szerzői vagy iparjogvédelmi jogai nem korlátozzák, ilyen jogokat a termékek nem sértenek. A Társaság szavatolja továbbá, hogy a termék megfelel a vevő/megrendelő által ismert termékspecifikációnak, rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban és a Társaság és a vevő/megrendelő között kifejezetten megállapodott tulajdonságokkal, és mentes az anyag-, gyártási-, valamint szerelési hibáktól. A Társaság nem vállal felelősséget azért, hogy a termék alkalmas arra a célra, amire a vevő/megrendelő azt használni szeretné, illetve, hogy kompatibilis azzal a CNC géppel, amelyhez azt megrendelte.

4.2. A Társaság hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Társaság, ha a vevő/megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

4.3. A Társaság a Ptk.-ban írt rendelkezéseknek megfelelő kellékszavatosságot vállal.

4.4. A Társaság az általa leszállított termékekre és nyújtott szolgáltatásokra 12 hónap jótállást vállal. A szerződéses jótállás a fogyasztónak minősülő vevő/megrendelő jogszabályból eredő jogait nem érinti.

4.5. A vevő/megrendelő köteles a 2.6. pontban írtak szerint meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. Amennyiben hibát, hiányosságot észlel, köteles erről a Társaságot haladéktalanul írásban értesíteni, és ebben részletesen megjelölni, hogy az általa észlelt hiba miben áll. Amennyiben az értesítés termékre vonatkozik, a vevő/megrendelő köteles a kifogással érintett terméket minden egyéb dologtól elkülönítve, a gyári csomagolással együtt őrizni.

4.6. A Társság köteles a vevő/megrendelő által jelzett hibát a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálni, és amennyiben a vevő/megrendelő észrevétele jogos, úgy köteles elsődlegesen a hiba kijavítását megkísérelni, és amennyiben ez ésszerű időn belül nem vezet eredményre, úgy a terméket kicserélni. A vevő/megrendelő kizárólag akkor jogosult hibás teljesítésből fakadó egyéb igényt (szerződéses díj leszállítása, elállás) érvényesíteni, ha a hibás termék javítását vagy cseréjét a Társaság nem vállalja vagy a hiba kijavítása ilyen módon legfeljebb 30 napon belül nem lehetséges, vagy a javítás, csere eredménytelen volt. A vevő/megrendelő maga nem javíthatja vagy javíttathatja ki a hibát. Amennyiben a kifogással érintett terméket mégis kijavítja vagy kijavíttatja, vagy a terméket megbontja, beépíti, vagy tovább értékesíti, hibás teljesítés jogcímén a Társasággal szemben nem érvényesíthet igényt.

4.7. Ha a hibás termék beépítésre került, a Társaság kizárólag abban az esetben vállalja a javítást vagy cserét, ha a beépített hibás terméket a vevő/megrendelő saját költségen és saját kockázatára kiszereli vagy kiszerelteti, és biztosítja a Társaság számára a javítás vagy csere teljesítéséhez szükséges hozzáférést. Bármilyen ezzel kapcsolatos károk megtérítésére a Társaság nem köteles.

4.8. A jótállás nem terjed ki az alábbi hibákra:
a) a termék normál használatból eredő természetes kopás, illetve a termék kopó-fogyó alkatrészeinek vagy részeinek cseréje;
b) a nem rendeltetésszerű, nem a rendelkezésére bocsátott útmutatóknak megfelelő, vagy egyébként szakszerűtlenül használatból eredő, a karbantartási vagy javítási kötelezettség elmulasztásából, a termék módosításából, megbontásából származó hibák;
c) a külső hatások (különösen víz, tűz, jég, légszennyezés, vegyi anyagok, villámcsapás, földrengés) vagy balesetek (különösen ütközés, törés) okozta hibák és/vagy károk;
d) harmadik személyek által okozott károk.

5. Kártérítés
A Társaság kártérítési felelőssége kizárólag a szolgáltatás tárgyában bekövetkező közvetlen kárra korlátozódik, és a Társaság nem tartozik felelősséggel a következménykárokért és elmaradt vagyoni előnyért. A Társaság kártérítési felelősségét a leszámlázott hibás termék vételárának, illetve a megrendelt és teljesített szolgáltatás díjának összegére korlátozza.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A vevő/megrendelő és a Társaság kölcsönös, jóhiszemű együttműködésre köteles.

6.2. A vevő/megrendelő köteles a Társaság útmutatásait, a felhasználási feltételeket betartani, és minden olyan körülményről a lehető leghamarabb tájékoztatni a Társaságot, amely a szerződés teljesítését érintheti.

6.3. A termék tovább értékesítése esetén a vevő/megrendelő nem távolíthatja el a terméken szereplő jelöléseket, és köteles a vevő számára minden tájékoztatást megadni a termékkel kapcsolatban.

6.4. A szerződés tárgyát képező termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki dokumentáció és know-how a Társaság szellemi tulajdonát képezi. Ezt a vevő/megrendelő kizárólag a termék rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges módon és mértékben jogosult felhasználni. A vevő/megrendelő nem jogosult a műszaki dokumentáció többszörözésére, nyilvánosságra hozatalára vagy átdolgozására.

6.5. Amennyiben a felek között létrejött szerződés vagy a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése érvénytelen, vagy jogi úton nem érvényesíthető lenne, úgy ez nem érinti a szerződés, vagy a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét és végrehajthatóságát.

6.6. A szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

6.7. A Társaság mindenkor hatályos általános szerződési feltételei a Társaság honlapján (www.g31.hu) megtalálhatóak.

6.8. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Társaság által megadott napon lép hatályba azzal, hogy a visszamenőleges hatály alkalmazása kizárt.

6.9. A vevő/megrendelő tudomásul veszi, hogy a Társaság a szerződéssel összefüggő személyes adatokat a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli, amely megtalálható a Társaság honlapján.

6.10. Felek az esetleges vitáikat békés úton egyeztetik és kölcsönösen törekednek arra, hogy ésszerű időn belül megállapodásra jussanak. Amennyiben egyeztetéseik nem vezetnek eredményre, bármelyik fél jogosult bírósághoz fordulni. Felek a járásbírósági hatáskörbe tartozó vitáikra kikötik a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.